Celebrities with cats • Anita Ekberg, gorgeous Swedish actress holding a tiny white kitty (2 pics)

Anita Ekberg in 'La Dolce Vita' (Frederico Fellini, 1960) (1) Anita Ekberg in 'La Dolce Vita' (Frederico Fellini, 1960) (2) Anita Ekberg in 'La Dolce Vita' (Frederico Fellini, 1960)